Vytlačiť

Vedeli ste ... ?

Čo je to správa registratúry ?

Správa registratúry je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečovanie ich vyraďovania.

Čo je to registratúra ?

Registratúra je súbor všetkých registratúrnych záznamov evidovaných pôvodcom registratúry.

Kto všetko je pôvodca registratúry ?

Pôvodca registratúry je právnická osoba alebo fyzická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra.

Kto je povinný zabezpečovať správu registratúry ?

Správu registratúry je povinný zabezpečovať každý pôvodca registratúry.

Aké sú hlavné povinnosti pôvodcu registratúry ?

  • viesť úplnú a presnú evidenciu záznamov
  • zabezpečovať správu registratúry osobami, ktoré majú najmenej úplné stredné vzdelanie,
  • zabezpečiť trvanlivosť registratúrneho záznamu
  • umiestniť registratúru v priestoroch, ktoré zaručujú jej celistvosť a ochranu registratúrnych záznamov
  • pravidelne vyraďovať registratúrne záznamy len so súhlasom ministerstva
  • po vyraďovacom konaní odovzdať archívne dokumenty do archívu s príslušným zoznamom odovzdaných archívnych dokumentov a s evidenčnými pomôckami podľa registratúrneho poriadku,
  • bezodkladne oznámiť archívu zmenu svojho názvu, právnej formy alebo zmenu miesta uloženia registratúry,
  • registratúru bezodkladne odovzdať právnemu nástupcovi alebo ak zanikne bez právneho nástupcu do uplynutia lehôt uloženia
  • umožniť výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry

Ako často je potrebné vyraďovať registratúrne záznamy ?

Registratúrne záznamy je potrebné vyraďovať najmenej raz za päť rokov.

Aké sú sankcie za nesplnenie povinností ?

Za neplnenie alebo porušenie povinností stanovených zákonom o archívoch a registratúrach hrozí pôvodcom registratúry možná sankcia vyše 33 tisíc eur.

Scan this QR Code!