Vytlačiť

Poradenstvo

Spolu to dokážeme ! V súčinnosti s vami vytvoríme ideálny proces správy dokumentov a navrhneme optimálne riešenia pre vaše podnikanie. Vypracujeme vám potrebné manuály a pracovné postupy podľa aktuálnych zákonov a vyhlášok.

pic1

Základné legislatívne normy, ktoré upravujú archiváciu a registratúru písomností sú:

  • Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška MVSR č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 216/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z.z.
  • Vyhláška MVSR č. 242/2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MVSR č. 628, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z.z.
  • Zákon č. 503/2007 – úplné znenie zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

 

Scan this QR Code!